Landzonetilladelse - Lovvej 15

19. november 2019

Næstved Kommune har i uge 47/2019 givet landzonetilladelse på Lovvej 15, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus på matr. nr. 2f, Lov By, Hammer, beliggende Lovvej 15, 4700 Næstved ved Lov Østerskov. Huset opføres i et plan.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 17. december 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 19. november 2019