Anlægsarbejde på Rejnstrupvej 15 i Fuglebjerg

15. maj 2018

Næstved Kommune har givet tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse, til et vandbehandlingsanlæg på Rejnstrupvej 15 i Fuglebjerg

Næstved Kommune har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 2 til igangsætning af bygge- og anlægsarbejdet Rejnstrupvej 15 i forbindelse med en ansøgning om Miljøgodkendelse til behandling af spildevand fra malervirksomheder.

Du kan se Næstved Kommunes afgørelse i PDF ved at klikke her:

Udnyttelsen af tilladelsen forudsætter at der kan opnås byggetilladelse. Inden virksomheden kan begynde endelig produktion på adressen skal der være meddelt Miljøgodkendelse til virksomhedens aktiviteter.

Klagevejledning
Tilladelsen efter Miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 2 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du/I kan klage over vores afgørelse til Miljø og Fødevareklagenævnet.
Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Endvidere kan Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger også klage.

Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være indgivet til klagenævnet senest 11. juni 2018.
Du/I skal klage digitalt via Klageportalen, som I/du finder på forsiden af Miljø og Fødevareklagenævnet hjemmeside - www.nmkn.dk.
Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du/I skal betale et klagegebyr.
www.nmkn.dk beskrives hvorledes betaling skal foregå.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 15. maj 2018