Endeligt budgetmateriale

Herunder findes det endelige budgetmateriale 2018

 

Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

Hovedoversigt
Hovedoversigten for budget 2018 samt overslagsårerne for 2019-2021, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.

Link til Hovedoversigten


Bevillingsoversigt
Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2018 samt overslagsårerne 2019-2021. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2018-priser.

Link til Bevillingsoversigten (Kommer snart)


Investeringsoversigt med bemærkninger
Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr.

Link til Investeringsoversigten

Link til Noter til investeringsoversigt


Artsoversigt
Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.

Link til Artsoversigt


Pris og lønfremskrivningsprocenter
Pris- og lønskøn anvendt i budget 2018-2021

Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter


Samlet oversigt over indarbejde ændringer i driftsbudgettet
Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftbudgettet pr. politikområde

Link til Samlet oversigt


Budgetoversigt
Detaljeret oversigt over driftbudgettet i 2018

Link til budgetoversigt


Specielle Bemærkninger:
De specielle bemærkninger til budget 2018-2021 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret

Herunder links til alle politikområderne: 

 01 .  Finansiering
 02.  Politikere
 03.  Administrationen
 04.  IT
 05.  Jord og Bygninger
 06.  Arbejdsmarked
 07.  Sundhed
 08.  Ældre
 09.  Handicappede
 10.  Børn og Unge
 11.  Dagpasning
 12.  Undervisning
 13.  Kultur og Fritid
 14.  Plan og Erhverv
 15.  Natur, Vand og Miljø
 16.  Affald og Rotter
 17.  Trafik og Grønne Områder
 18.  Ejendomme
 19.  Brand og Redning
 21.  Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
 24.  Psykiatri
 25.  Tværgående puljer

Takster 2018

Link til takstblad 2018


Centrale budgetdokumenter
Der er i løbet af budgetlægningen for 2018 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger.
Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.

Budgetstrategi

Indstillingsskrivelse til 1. behandling

Indstillingsskrivelse til 2. behandling

Pressemeddelelsen med budgetforliget

Budgetforlig 2018

Kontakt

Center for Koncernservice og Økonomi
Telefon: 5588 5600
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019