Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Næstved Kommune 

Ejendomsskattebillet 2018

 

Ejendomsskattebilletten 2018 vil blive sendt elektronisk til din digitale postkasse den 15. december 2017. Hvis du er fritaget for digital post, vil skattebilletten blive sendt som fysisk brev fra den 13. december 2017.

Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en almindelig postkasse eller en digital postkasse vil ejendommens ene ejer modtage en original ejendomsskattebillet og evt. girokort. Øvrige ejere vil alene modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

Er der administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet og evt. girokort til administrator og alle ejere vil alene modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

Skyldige renter og gebyr vedr. tidligere år vil ikke længere fremgå af skattebilletten. Beløbene vil fremover blive opkrævet sammen med efterfølgende rate. Der kan derfor være forskel på det opkrævede beløb og ratebeløbet på skattebilletten.

Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, kan du kontakte Center for Koncernservice og Økonomi. Se kontaktoplysninger nederst på denne side.

 

Betaling 

Girokort udsendes særskilt kort før forfaldsdato, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice. Girokortet sendes til din digitale postkasse, med mindre du er fritaget for digital post. Har du tilmeldt dig bankernes e-kort løsning, vil girokort blive sendt elektronisk til din net-bank. Hvis du har skiftet bank, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for at slette den gamle e-kort aftale.

Ønsker du at indbetale ejendomsskatten kontant, kan dette ske på Næstved Bibliotek og Borgerservice mens bibliotekerne i Glumsø, Fuglebjerg, Fensmark og Korskilde kun modtager betaling med kort.

I 2018 er forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag:

  • 1. rate forfalder 1. februar med sidste rettidige betaling 5. februar
  • 2. rate forfalder 1. august med sidste rettidige betaling 3. august

Ved for sen indbetaling tillægges 0,4 % i rente pr. påbegyndt måned.

Hvis der er udsendt rykkerskrivelse tillægges der et gebyr på 250,00 kr.

Tilmelding til betalingsservice kan bl.a. ske via dette link: Tilmelding til Betalingsservice - Næstved Kommune, netbank eller ved henvendelse til dit pengeinstitut.  Oplysningerne til brug for tilmeldingen står øverst til højre på skattebilletten. Du skal betale regningen som du plejer, indtil aftale og beløb fremgår af betalingsoversigten.  Vær også opmærksom på at beløbet er trukket på din konto.

 

Ny indefrysningsordning af grundskyld (Ejendomsskat)

I forbindelse med Regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” er der indført en midlertidig indefrysningsordning som gælder fra 2018 – 2020. Lovgrundlaget for indefrysningsordningen kan findes her og hedder lov nr. 278 af 12. april 2018.

 

Hvordan virker indefrysningsordningen?

Ordningen fungerer ved, at Næstved Kommune giver lån til stigningen, hvis grundskylden er steget med mere end kr. 200,00 pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysningen eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit i perioden. Der tinglyses ikke sikkerhed i din ejendom.

Indefrysningsordningen må ikke forveksles med kommunens mulighed for at yde pensionister lån til betaling af ejendomsskatter – det der i daglig tale er kaldt for ”indefrosne ejendomsskatter”.

 

Hvem er omfattet af ordningen

Ordningen omfatter kun personer, der ejer fast ejendom. Selskaber er ikke omfattet af ordningen. Er du omfattet, vil indefrysningsbeløbet fremgå af din skattebillet. Indefrysningsbeløbet for 2018 vil fremgå af den skattebillet, der udsendes 05. juni 2018. 

 

Lånet fungerer på denne måde

Næstved Kommune opretter automatisk lånet, hvis der er en stigning på grundskylden, der er højere end kr. 200,00 pr. ejer. Hver ejer får sit eget lån, som ejeren hæfter personligt for. De efterfølgende år bliver stigningerne i din grundskyld tilskrevet lånet. Du vil årligt få tilsendt en opgørelse med saldoen på lånet.

 

Hvis du har lån til betaling af ejendomsskatter

Har du lån til betaling af ejendomsskat, vil du også være omfattet af den nye indefrysningsordning – se eksempel 6 og 7 nedenfor.

 

Eksempler på indefrysning af stigninger i grundskylden

Kommunen indefryser kun, når en ejer får en stigning i grundskylden, der er højere end kr. 200,00. Hvis stigningen er mindre end kr. 200,00 pr. person, så skal stigningen betales som en del af grundskylden (ejendomsskatten).

 

Eksempel 1

En ejer: Stigningen i grundskylden er på kr. 150,00 à Der indefryses intet.

 

Eksempel 2

En ejer: Stigningen i grundskylden er på kr. 250,00 à Der indefryses kr. 250,00.

 

Eksempel 3

To ejere: De ejer hver 50% af ejendommen: stigningen i grundskylden er på kr. 300,00 à Der indefryses intet.

 

Eksempel 4

To ejere: De ejer hver 50% af ejendommen: stigningen i grundskylden er på kr. 500,00 à Der indefryses kr. 250,00 pr. person.

 

Eksempel 5

To ejere: Ejer 1 ejer 25% af ejendommen og Ejer 2 ejer 75% af ejendommen: stigningen i grundskylden er på kr. 600,00 à Ejer 1 har en stigning på kr. 150,00, der indefryses intet.

Ejer 2 har en stigning på kr. 450,00, og der indefryses kr. 450,00.

 

Eksempel 6 – med lån til betaling af ejendomsskatter

En ejer: Grundskyld udgør kr. 10.000,00 - stigningen i grundskylden er på kr. 500,00 à Der indefryses kr. 500,00 og saldoen på ”lån til betaling af ejendomsskat” stiger med kr. 9.500,00.

 

Eksempel 7 – med lån til betaling af ejendomsskatter

To ejere: De ejer hver 50% af ejendommen - grundskyld udgør kr. 10.000,00 – stigningen i grundskylden er på kr. 500,00 à Der indefryses kr. 250,00 pr. person og saldoen på ” lån til betaling af ejendomsskat” stiger med kr. 9.500,00.

 

Hvornår skal lånet indfries?

Lånet skal indfries, når du sælger dit hus. Du modtager automatisk en opkrævning af lånet, når ejerskiftet registreres hos Næstved Kommune.  

 

Hvis ejerskiftet skyldes, at en ejerandel overgår fra din ægtefælle til dig, så vil du overtage din ægtefælles lån. Du vil ikke blive opkrævet hele saldoen før du sælger huset.

 

Når ordningen fra 2021 ændres til en permanent ordning, vil du også kunne indbetale lånet ved den lejlighed.

 

Ny ordning fra 2021

Fra 2021 overgår ordningen til SKAT og bliver permanent. Ordningen er fra 2021 valgfri og du kan vælge om du ønsker at fortsætte med lånet eller indbetale det fulde beløb. Vælger du at fortsætte med lånet, beregnes der renter af lånet.

 

Eksterne links

Ny aftale om boligskatten

Skatteministeriet

Læs evt. mere om forliget omkring boligpakken her

 

 

Hvad er Ejendomsskat?

Når du ejer fast ejendom, skal der betales to slags skat:

Ejendomsværdiskat - en personlig skat som beregnes på grundlag af ejendomsværdien og betales til SKAT. Spørgsmål om ejendomsværdiskat, ejendomsværdi og grundværdi skal rettes til SKAT på tlf. 7222 2826.

Ejendomsskat - består af grundskyld og dækningsafgift og opkræves af kommunen.

Grundskyld til Næstved Kommune beregnes for 2018 med 25 promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendommens grundværdi ansat af vurderingsmyndigheden (SKAT) efter evt. fradrag for forbedringer, sådan som disse beløb er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2016 og efter evt. reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.

  2. Ejendommens afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2017), forhøjet med en reguleringsprocent. (Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7 %). Reguleringsprocenten for 2018 blev fastsat til 6,5 %. 

    Er der sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for. 

    Dækningsafgift af forretningsejendomme beregnes for 2018 med 2,25 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (bygningsværdi), der overstiger 50.000 kr.

    Dækningsafgift af offentlige ejendomme beregnes for 2018 med 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

 

Ejerskifte

Ved køb eller salg af fast ejendom er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betaling af ejendomsskatter. Ejendomsskattebilletten og eventuelle girokort bør som hovedregel afleveres til den nye ejer.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk afmeldt betalingsservice, når ejerskiftet registreres hos kommunen (finder først sted, når handlen er tinglyst). Herefter sender kommunen kopi af ejendomsskattebilletten til den nye ejer. Girokort på ikke forfaldne rater udsendes umiddelbart før forfaldsdato til den ejer, der er registreret i ejendomsregistret.

Ved delvis salg af ejendommen, skal fordeling af skatter og afgifter ske ved aftale mellem
køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

 

Har du spørgsmål til din ejendomsskat

Kontakt Center for Koncernservice og Økonomi
Team Børn og Teknik
Telefon 5588 6049

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening  

Kontakt

Center for Koncernservice og Økonomi
Telefon: 5588 5600
E-mail:
Sidst opdateret den 29. maj 2018