Vielse

Hvis man ønsker at blive gift kan det foregå borgerligt eller kirkeligt.

Borgerligt

Ved borgerlig vielse er der en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra modtagelsen af ægteskabserklæringen.

Følg nedenstående tjekliste for at sikre jer en lettere sagsbehandling af jeres ansøgning om ægteskab:

 • Udfyld og udskriv eller indsend digitalt en Ægteskabserklæring til jeres bopælskommune

 • Udfyld og udskriv en vidneblanket og send den sammen med ægteskabserklæringen

 • Evt. navneændring på bryllupsdagen sendes til jeres bopælssogn – find jeres sogn på www.sogn.dk

 • Hvis tidligere ægtefælle er afgået ved døden, skal der indsendes skifteretsattest fra skifteretten

 • Hvis den ene part er udlænding, se næstsidste punkt under yderligere information nedenunder

 • Alt dette sendes/mailes til adressen:

  Vielseskontoret
  Næstved Kommune
  e-mail:
  Evt. telefon 55 88 50 17

Yderligere information ved borgerlig vielse

En aftale om vielse bliver sendt til parret, så snart der foreligger en tid

 • En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person,som borgmesteren har bemyndiget til det. Man kan frit vælge, hvilken kommune man vil giftes i.
 • Vielsen kan foregå på Næstved Rådhus eller (som noget nyt) udenfor Rådhuset,eksempelvis i sin have. Vielserne foretages alle hverdage og lørdage.
 • Hvis vielsen skal foretages udenfor Næstved Rådhus, skal der indbetales et beløb, som dækker kommunens ekstra udgifter i forbindelse med vielsen.
 • Straks efter vielsen får man udleveret en vielsesattest
 • En vielse skal altid overværes af mindst to vidner. Hvis ikke man selv ønsker at have vidner med, stiller rådhuset vidner til rådighed (alle hverdage, også lørdage). Dette kan dog ikke ændres på selve bryllupsdagen!
 • Et ægtepar, der er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab, kan få kirkelig velsignelse af enhver præst i folkekirken. Ønsker man kirkelig velsignelse, skal man henvende sig til den præst, man vil have til at give velsignelsen – find sogn på www.sogn.dk
 • Hvis den ene part er udlænding, skal pågældende indsende kopi af pas, kopi af dåbsattest civilstandsattest fra bopælslandet (denne indikerer om pågældende tidligere har indgået ægteskab) og evt. skilsmissepapirer
 • Hvis begge parter er udlændinge gælder samme regler som ovenstående punkt, dog koster det kr. 870. Beløbet indsættes på konto nr. som udleveres i Borgerservice
 

Kirkeligt (Folkekirken)

Når I vil giftes i folkekirken, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes.

Følg nedenstående tjekliste for at sikre jer en lettere sagsbehandling af jeres ansøgning om ægteskab:

 • Udfyld og udskriv eller indsend digitalt en Ægteskabserklæring til jeres bopælskommune
 • Evt. navneændring på bryllupsdagen sendes til jeres bopælssogn – find jeres sogn på www.sogn.dk
 • Hvis tidligere ægtefælle er afgået ved døden, skal der indsendes skifteretsattest fra skifteretten
 • Hvis den ene part er udlænding, se sidste punkt under yderligere information nedenunder
 • Alt dette sendes/mailes til adressen:

Vielseskontoret
Næstved Kommune
Borgerservice
Kvægtorvet 4-6
4700 Næstved
e-mail:
Evt. telefon 55 88 55 71

Yderligere information ved kirkelig vielse

Kommunen udsteder en prøvelsesattest som max. må være 4 måneder gammel. Denne sendes enten til parret eller til kirken. Dette aftales med parret.

 • Der skal være mindst to vidner ved vielsen.
 • Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest
 • En præst kan nægte at vie et par, hvis den ene eller begge parter (ikke) er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen
 • Hvis den ene part er udlænding, skal pågældende indsende kopi af pas, kopi af
  dåbsattest civilstandsattest fra bopælslandet (denne indikerer om pågældende
  tidligere har indgået ægteskab) og evt. skilsmissepapirer

I kan blive gift i en bestemt kirke, hvis (to kriterier er opfyldt) :

 • Den ene af parterne er medlem af folkekirken og kirken tilhører medlemmets sogn
 • Den ene eller begge parter har en særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive viet netop der.

OBS! Man har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. Man kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i deres kirke – find kirken på www.sogn.dk

 

Nyt efternavn efter vielsen

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal ansøge om navneændringen ved at udfylde og indsende blanketten Navneændring på bryllupsdagen til det sogn, I bor i. Er I fødselsregisteret i Sønderjylland, skal I sende blanketten til den kommune, hvor jeres fødsel er registreret.
Ansøgningen skal sendes ind senest 15 dage før datoen for vielsen.

Hvis ikke I når at ændre navn til selve bryllupsdagen, kan I gøre det gratis op til 3 måneder efter vielsen.

Find dit sogn på sogneportalen

 

Vielse i et andet trossamfund

Hvis I ønsker at blive viet i et andet trossamfund, skal I kontakte dette.

Kirkelig vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af parterne hører til trossamfundet

 

Vielse i et ikke-godkendt trossamfund

Kirkelig vielse kan endvidere finde sted inden for andre ikke-godkendte trossamfund, hvis:

 • En af parterne hører til trossamfundet
 • Trossamfundet har præster, der er godkendt til at foretage vielser af familiestyrelsen

En præst kan enten få en permanent tilladelse eller tilladelse for enkelte tilfælde.

 

Vielse i udlandet

Danske myndigheder kan normalt kun foretage vielser i Danmark. Danske præster og tjenestemænd på ambassader og konsulater kan dog i visse tilfælde foretage vielser i udlandet.

Se liste over danske ambassader og generalkonsulater i udlandet.

Det kræver, at en række særlige betingelser er opfyldt. Bl.a. skal mindst en af parterne være dansk statsborger, og reglerne i det fremmede land må ikke forhindre vielsen. Kaptajner på danske skibe kan ikke foretage vielser.

En dansk statsborger, der skal giftes i udlandet, kan få en ægteskabsattest. Ægteskabsattesten viser, at vedkommende efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. Man får ægteskabsattesten ved at henvende sig til den kommune, hvor man er bosat eller sidst boede.

Kontakt

Team Folkeregister - BorgerService
Telefon: 5588 4000

Sidst opdateret den 13. juni 2018